મારી શપથ, મારો પહેલો વોટ પીએમ મોદી ને!

2,01,332 લોકો એ શપથ લીધી છે!

તમે શપથ લઇ ચુક્યા છો?